Gen5W Standardklass Navigering
Referens

Säkerhetsförebyggande åtgärder

Anteckningar som används inom denna användarhandbok

Blixtsymbolen med pilspets inuti en liksidig triangel varnar användaren angående icke-isolerad farlig spänning inuti produktens hölje, och att denna är tillräcklig för att medföra risk för elektriska stötar.

Utropstecknet inom en liksidig triangel är avsett att påminna användaren om att det finns viktiga användnings- och underhållsanvisningar i dokumentationen som medföljer apparaten.

Framför alltid fordonet på ett säkert sätt. Låt inte fordonet distrahera dig när du framför det, och var alltid fullt medveten om samtliga körförhållanden. Ändra inte inställningar eller några funktioner. Kör till sidan av vägen på ett säkert och lagenligt sätt innan du utför några sådana funktioner. I säkerhetssyfte är vissa funktioner avaktiverade om inte parkeringsbromsen är på.

Se till att ej avlägsna produktens lock eller baksida i syfte att undvika elstötar. Produktens inre innehåller inga delar som användaren själv kan utföra underhåll på. Överlåt service åt behörig servicepersonal.

I syfte att minska risken för brand eller elstötar, utsätt ej denna produkt för vattendropp eller -stänk, regn eller fukt.

När du kör, ställ in volymen på din apparat tillräckligt lågt för att du skall höra omgivande ljud från trafiken.

Tappa inte enheten och undvik alltid kraftiga stötar.

Föraren bör inte titta på bildskärmen under körning. Om föraren tittar på mottagaren under körning kan detta leda till vårdslös körning med olycka som följd.

VARNING:
 • Använd inte mobiltelefonen vid körning. Du måste stanna på en säker plats för att använda mobiltelefonen.

 • Användning av navigeringsradio befriar på inget sätt föraren från hans / hennes ansvar. Vägtrafikförordningen måste alltid följas. Notera alltid den aktuella trafiksituationen.

 • De tillämpliga trafikreglerna och den rådande trafiksituationen har alltid företräde framför de instruktioner som utfärdas av navigeringssystemet om dessa motsäger varandra.

 • Av trafiksäkerhetsskäl, använd navigeringssystemmenyer endast före avresa eller när fordonet står stilla.

 • På vissa områden, envägsgator, avstängnings- och inträdesförbud (t.ex. fotgängarzoner), kommer navigationssystemet att ge en varning. Var särskilt uppmärksam på dessa sorters fall.

 • Navigeringssystemet tar ej de föreslagna rutternas relativa säkerhet i beaktande. Vägspärrar, byggarbetsplatser, höjd-/viktrestriktioner, trafik-/väderförhållanden eller annat som påverkar säkerheten under rutten eller resetiden beaktas ej i samband med föreslagna rutter.

 • Använd ditt eget omdöme för att besluta om lämpligheten hos de föreslagna sträckorna. Rådande hastighetsbegränsning har alltid prioritet över de värden som finns lagrade i datan.

 • Det är omöjligt att garantera att hastighetsvärdena i navigeringssystemet alltid kommer att matcha de nuvarande trafikreglerna i varje enskild situation. Förlita dig ej enbart på navigeringssystemet när du försöker hitta en räddningstjänst (sjukhus, brandkår osv.) Det kan ej garanteras att alla tillgängliga räddningstjänster i din närhet ärlagrade i databasen. Använd din egen bedömning och egna förmågor för att säkerställa hjälp i sådana situationer.

VAR FÖRSIKTIG:
 • Ta navigeringssystemet ur drift om motorn är avstängd. I annat fall kan batteriet laddas ur. Håll alltid motorn igång när du använder navigeringssystemet.

 • Försök ej att demontera eller modifiera detta system. Om du gör det kan detta resultera i olyckor, eldsvådor eller elstötar.

 • Vissa länder/regioner kan ha lagar som begränsar användandet av videoskärmar i samband med bilkörning. Använd systemet enbart där det är lagligt att göra detta.