Štandardná navigácia triedy Gen5W
Referencia

Bezpečnostné opatrenia

Symboly použité v tejto Používateľskej príručke

Symbol blesku so šípkou na konci v rovnostrannom trojuholníku upozorňuje používateľa na prítomnosť neizolovaného nebezpečného napätia vo vnútri prístroja, ktoré môže byť dostatočne silné na to, aby spôsobilo úraz elektrickým prúdom.

Výkričník v rovnostrannom trojuholníku upozorňuje používateľa na prítomnosť dôležitých prevádzkových pokynov a pokynov pre údržbu (servis) v pokynoch dodávaných s prístrojom.

Vozidlo vždy používajte bezpečným spôsobom. Nikdy sa nenechajte rozptýliť inou činnosťou ako je riadenie vozidla a vždy venujte plnú pozornosť dopravnej situácii. Nemeňte žiadne nastavenia ani funkcie. Predtým, ako sa o pokúsite o ich zmenu, bezpečne zastavte vozidlo. Na podporu bezpečnosti sú niektoré funkcie deaktivované, pokiaľ nie je zatiahnutá ručná brzda.

Neodnímajte zadný kryt tohto zariadenia. Znížite tým riziko zasiahnutia elektrickým prúdom. Vo vnútri zariadenia sa nenachádzajú žiadne prvky opraviteľné používateľom. Opravy zverte kvalifikovanému servisnému personálu.

Tento produkt nevystavujte kvapkajúcej alebo striekajúcej vode, dažďu alebo nadmernej vlhkosti, znížite tak riziko zasiahnutia elektrickým prúdom.

Pri riadení vozidla ponechajte hlasitosť zvukového systému na takej úrovni, aby ste počuli zvuky prichádzajúce z okolia vozidla.

Prístroj nepúšťajte na zem a nikdy ho nevystavujte silným nárazom.

Vodič by počas jazdy nemal sledovať monitor. Ak vodič sleduje počas jazdy monitor, nevenuje jazde dostatočnú pozornosť, čo môže mať za následok nehodu.

VÝSTRAHA:
 • Pri riadení vozidla nepoužívajte mobilný telefón. Pri používaní mobilného telefónu zastavte na bezpečnom mieste.

 • Používanie navigačného systému nezbavuje vodiča jeho/jej povinností. Dodržiavajte pravidlá cestnej premávky. Vždy sledujte aktuálnu dopravnú situáciu.

 • Ak platné dopravné predpisy a dopravná situácia protirečia pokynom navigačného systému, riaďte sa platnými dopravnými predpismi a dopravnou situáciou.

 • Pre bezpečnosť cestnej premávky využívajte menu navigačného systému výhradne pred začiatkom cesty alebo keď vozidlo stojí.

 • V niektorých oblastiach, jednosmerných cestách, zákazoch odbočenia a vjazdu (napr. pešie zóny) vydá navigačný systém upozornenie. Takýmto prípadom venujte dôkladnú pozornosť.

 • Navigačný systém neberie do úvahy bezpečnosť navrhovaných trás. Pri navrhovaní trasy sa nezohľadňujú uzávierky ciest, staveniská, výškové alebo hmotnostné obmedzenia, dopravné alebo poveternostné podmienky či iné vplyvy, ktoré ovplyvňujú bezpečnosť trasy alebo cestovný čas. Na základe vlastného uváženia sa rozhodnite, či je navrhnutá trasa vhodná.

 • Aktuálne platné zákonom stanovené rýchlostné limity sú nadradené údajom uloženým v systéme. Neexistuje žiadna záruka, že hodnoty obmedzenia rýchlosti uvádzané navigačným systémom budú vždy v súlade s dopravnými predpismi.

 • Ak potrebujete vyhľadať pohotovostné služby (nemocnica, hasiči a podobne), nespoliehajte sa výhradne na navigačný systém. Neexistuje žiadna záruka, že sú v databáze uložené všetky pohotovostné služby vo vašom okolí. V podobných situáciách sa na zaistenie pomoci spoľahnite na vaše schopnosti a vlastné uváženie.

UPOZORNENIE:
 • Nenechajte navigačný systém spustený, keď je vypnutý motor vozidla. Mohlo byt to viesť k vybitiu batérie vozidla. Pri používaní navigačného systému vždy nechajte motor vozidla zapnutý.

 • Tento systém nerozoberajte ani neupravujte. Ak tak urobíte, môže to viesť k nehode, požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.

 • V niektorých krajinách/štátoch je platná legislatíva, ktorá obmedzuje používanie zobrazovacích jednotiek počas vedenia vozidla. Systém používajte len v prípade, že je to v súlade s platnými zákonmi.