Gen5W standardklasse navigasjon
Referanse

Sikkerhetsforholdsregler

Varsler som brukes i denne bruksanvisningen

Symbolet med et lyn som ender i en pilspiss inne i en likesidet trekant er ment å skulle varsle brukeren om tilstedeværelsen av uisolert farlig spenning på produktets innside, som kan være av en slik størrelse at det kan utgjøre en risiko elektrisk støt.

Utropstegnet inne i en likesidet trekant er ment å skulle varsle brukeren om tilstedeværelsen av viktige drifts-og vedlikeholdsinstrukser i litteraturen som medfølger produktet.

Bruk alltid bilen på en sikker måte. Ikke la deg forstyrre av bilen mens du kjører, og vær alltid observant på alle kjøreforhold. Endre ikke innstillingene eller noen av funksjonene. Kjør til siden på en trygg og lovlig måte før du prøver deg på dette. For å fremme sikkerhet, enkelte funksjoner vil være deaktivert om håndbrekket ikke er på.

For å redusere risikoen for elektrisk støt, må du ikke fjerne forsiden eller baksiden på dette produktet. Det er ingen deler inni som brukeren selv kan utføre service på. La kvalifisert servicepersonell utføre all service.

For å redusere risikoen for brann eller elektrisk støt, må du ikke utsette dette produktet for drypp eller sprut fra vann, regn eller annen fuktighet.

Når du kjører bilen din må du holde volumet på enheten lavt nok til at du kan høre lyder fra utsiden.

Ikke slipp den, og unngå tunge støt.

Sjåføren burde ikke se på skjermen under kjøring. Hvis sjåføren ser på skjermen under kjøring kan det føre til uforsiktighet og forårsake en ulykke.

ADVARSEL:
 • Ikke bruk en mobiltelefon når du kjører. Du må stoppe på et trygt sted for å bruke en mobiltelefon.

 • Bruk av navigasjonsradioen fratar ikke føreren noe av hans/hennes ansvar. Motorveireglene må alltid respekteres. Følg alltid med på trafikksituasjonen.

 • De gjeldende trafikkreglene og rådende trafikksituasjoner får alltid forrang fremfor instrukser gitt av navigasjonssystemet dersom de motsier hverandre.

 • Av trafikksikkerhetsmessige grunner, må du kun bruke menyen i navigasjonssystemet før du starter en reise eller mens bilen står parkert.

 • På enkelte områder, enkeltveier, avgangs- og oppførselsforbud (f.eks. Fotgjengerområder), vil navigasjonssystemet gi en advarsel. Vær spesielt oppmerksom på slike tilfeller.

 • Navigasjonssystemet tar ikke den relative sikkerheten i den foreslåtte ruten i betraktning.Veisperringer, bygningsarbeider, høyde eller vekt restriksjoner, trafikk eller værforhold, eller andre forhold som påvirker rutens sikkerheten eller reisetid tas ikke i betraktning for den foreslåtte ruter. Bruk eget initiativ for å avgjøre om den foreslåtte ruten er hensiktsmessig.

 • Den nåværende lovlige fartsgrensen tar alltid presedens over grensen som er lagret på dataen. Det er umulig å forsikre at hastigheten lagret i navigasjonssystemet alltid vil samsvare med de faktiske gjeldende trafikkreguleringene i enhver situasjon.

 • Stol ikke utelukkende på navigasjonssystemet når du prøver å finne en tjeneste for nødstilfeller (sykehus, brannvesen, osv.). Det kan ikke garanteres at alle tilgjengelige nødetater i nærheten er lagret i databasen. Bruk ditt eget skjønn og evner til å sikre hjelpe i slike situasjoner.

VÆR VARSOM:
 • Ikke la navigasjonssystemet kjøre om motoren er stoppet. Dette kan lade ut kjøretøyets batteri. Når du bruker navigasjonssystemet må du alltid holde motoren i gang.

 • Ikke demontere eller modifiser dette systemet. Hvis du gjør det, kan det medføre ulykker, brann eller elektrisk støt.

 • Noen stater/provinser har lover som begrenser bruk av videoskjermer mens du kjører. Bruk systemet bare der hvor det er lovlig.