Standarta klases Gen5W navigācija
UZZIŅAS

Drošības pasākumi

Izmantotie apzīmējumi lietotāja rokasgrāmatā

Zibens šautras simbols vienādmalu trīsstūrī ir paredzēts, lai brīdinātu lietotāju par neizolēta bīstama sprieguma klātbūtni izstrādājuma korpusā, kas var būt pietiekami liels, lai radītu elektriskās strāvas trieciena risku.

Izsaukuma zīme vienādsānu trijstūrī brīdina lietotāju par svarīgiem darbības un apkopes (remonta) norādījumiem ierīcei pievienotajā literatūrā.

Vienmēr lietojiet transportlīdzekli drošā veidā. Braukšanas laikā nenovērsiet uzmanību no transportlīdzekļa un vienmēr pilnībā informējieties par visiem braukšanas apstākļiem. Nemainiet iestatījumus vai citas funkcijas. Pirms mēģiniet veikt šādas darbības, droši un likumīgi apstājieties. Drošības veicināšanai noteiktas funkcijas tiek atspējotas, ja vien nav ieslēgta stāvbremze.

Lai samazinātu elektriskās strāvas trieciena risku, nenoņemiet šī izstrādājuma pārsegu vai aizmuguri. Ierīcē nav lietotājam apkopjamu detaļu. Uzticiet apkopi kvalificētam servisa personālam.

Lai samazinātu ugunsgrēka vai elektriskās strāvas trieciena risku, nepakļaujiet šo izstrādājumu ūdens pilieniem vai šļakatām, lietum vai mitrumam.

Braucot ar transportlīdzekli, pārliecinieties, lai ierīces skaļums būtu pietiekami zems, lai varētu dzirdēt skaņas, kas nāk no ārpuses.

Neļaujiet ierīcei nokrist un izvairieties no smagiem triecieniem.

Autovadītājs braukšanas laikā nedrīkst skatīt monitoru. Ja autovadītājs braukšanas laikā novēro monitoru, tas var novērst viņa uzmanību un izraisīt negadījumu.

BRĪDINĀJUMS:
 • Braukšanas laikā nelietojiet mobilo tālruni. Lai izmantotu mobilo tālruni, apstājieties drošā vietā.

 • Navigācijas radio izmantošana nekādā gadījumā neatbrīvo vadītāju no viņa/viņas pienākumiem. Vienmēr jāievēro satiksmes noteikumi. Vienmēr ievērojiet pašreizējo satiksmes situāciju.

 • Piemērojamie satiksmes noteikumi un situācija uz šosejas tiek prioritizētas, ja tās ir pretrunā ar navigācijas sistēmu.

 • Satiksmes drošības apsvērumu dēļ navigācijas sistēmas izvēlnes izmantojiet tikai pirms brauciena uzsākšanas vai ja transportlīdzeklis stāv.

 • Dažos rajonos, vienvirziena ielās, izslēgšanas un iebraukšanas aizliegumu zonās (piemēram, gājēju zonās) navigācijas sistēma izdos brīdinājumu. Pievērsiet īpašu uzmanību šāda veida gadījumiem.

 • Navigācijas sistēma neņem vērā ieteikto maršrutu drošības apsvērumus braucējam. Ieteiktajos maršrutos netiek ņemti vērā ceļu bloki, būvlaukumi, augstuma vai svara ierobežojumi, satiksmes vai laika apstākļi vai citas ietekmes, kas skar maršruta drošību vai braukšanas laiku. Izlemiet par ieteikto maršrutu piemērotību pēc saviem ieskatiem.

 • Spēkā esošajam likumīgajam ceļu satiksmes ātruma ierobežojumam vienmēr ir prioritāte salīdzinājumā ar datos saglabātajām vērtībām. Nav iespējams pārliecināties, vai navigācijas sistēmas ātruma vērtības katrā situācijā vienmēr sakrīt ar pašreizējiem satiksmes noteikumiem.

 • Mēģinot atrast neatliekamās palīdzības dienestu (slimnīca, ugunsdzēsības dienests, utt.), nepaļaujieties tikai uz navigācijas sistēmu. Nevar garantēt, ka visi jūsu tuvumā pieejamie avārijas dienesti ir saglabāti datu bāzē. Izmantojiet savu rīcības brīvību un spējas, lai nodrošinātu palīdzību šādās situācijās.

BRĪDINĀJUMS:
 • Neatstājiet navigāciju ieslēgtu, ja motors ir izslēgts. To darot, automašīnas akumulators var izlādēties. Izmantojot navigācijas sistēmu, vienmēr atstājiet motoru ieslēgtu.

 • Neizjauciet un nemodificējiet šo sistēmu. Pretējā gadījumā tas var izraisīt negadījumus, ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu.

 • Dažos apgabalos/provincēs var būt likumi, kas ierobežo videoekrānu izmantošanu braukšanas laikā. Izmantojiet sistēmu tikai tur, kur to var darīt likumīgi.