Standardklassi Gen5W navigatsioon
Lisateave

Ohutusnõuded ja ettevaatusabinõud

Selles kasutusjuhendis kasutatud märkused

Noolekujuline välgulöögi sümbol võrdkülgse kolmnurga sees on mõeldud kasutaja hoiatamiseks seadmesisese isoleerimata ohtliku pinge eest, mis võib olla piisavalt tugev, et inimene võiks saada elektrilöögi.

Kolmnurga sees olev hüüumärk juhib seadme kasutaja tähelepanu kasutust ja hooldust (remonti) käsitlevate oluliste juhiste olemasolule seadmega kaasasolevates dokumentides.

Juhtige autot alati ohutul viisil. Ärge laske end auto juhtimise ajal seadme poolt häirida ning jälgige alati täie tähelepanuga ümbritsevaid liiklusolusid. Ärge muutke sõidu ajal sätteid ega teisi funktsioone. Peatage auto enne selliseid tegevusi ohutult selleks lubatud kohas. Turvalisuse tagamiseks ei saa teatud funktsioone kasutada enne, kui olete aktiveerinud seisupiduri.

Elektrilöögi ohu vähendamiseks ärge eemaldage selle toote katet ega tagakülge. Seadme sees ei ole kasutajapoolset hooldust vajavaid osi. Laske seadet hooldada vaid kvalifitseeritud spetsialistil.

Tulekahju või elektrilöögi ohu vähendamiseks ärge laske sellel tootel puutuda kokku tilkuva või pritsiva veega, vihmaga ega niiskusega.

Reguleerige seadme helitugevus sõidu ajal tasemeni, mille juures kuuleksite ka väljastpoolt autot kostvaid helisid.

Ärge laske tootel maha kukkuda ja kaitske seda tugevate löökide eest.

Kui olete roolis, vältige seadme ekraani vaatamist sõidu ajal. Sõidu ajal ekraani vaatamine võib põhjustada õnnetuse.

HOIATUS
 • Ärge kasutage sõidu ajal mobiiltelefoni. Kui soovite telefoni kasutada, peate peatama auto ohutus kohas.

 • Navigatsioonisüsteemi kasutamine ei vabasta autojuhti tema tavapärastest kohustustest. Juht peab alati järgima kõiki liikluseeskirju. Jälgige alati tähelepanelikult ümbritsevaid liiklusolusid.

 • Juht peab lähtuma alati kehtivatest liikluseeskirjadest ja ümbritsevatest liiklusoludest, mitte navigatsioonisüsteemi poolt antud juhistest, kui need on omavahel vastuolus.

 • Liiklusohutuse tagamiseks kasutage navigatsioonisüsteemi menüüsid ainult enne reisi alustamist või kui sõiduk seisab.

 • Teatud kohtades, nagu ühesuunalised tänavad, mahasõidud ja sissesõidu keeluga tsoonid, edastab navigatsioonisüsteem hoiatuse. Olge selliste keeldude osas eriti tähelepanelik.

 • Navigatsioonisüsteem ei võta arvesse soovitatud marsruutide suhtelist ohutust. Marsruutidel ei võeta arvesse teetõkkeid, ehitusplatse, kõrguse- või massipiiranguid, liiklus- või ilmaolusid või teisi tegureid, mis võivad mõjutada marsruudi ohutust või sõiduaega. Langetage otsus soovitatud marsruutide sobivuse üle oma parimate teadmiste kohaselt.

 • Sõidukiiruse valikul tuleb alati lähtuda hetkel kehtivast lubatud piirkiirusest, mitte süsteemi salvestatud andmetest. Me ei saa tagada, et navigatsioonisüsteemi salvestatud piirkiirused vastaksid igas olukorras kehtivatele liikluspiirangutele.

 • Kui soovite leida mõnd hädaabiteenistust (nt kiirabi, tuletõrjet vm), ärge lootke üksnes navigatsioonisüsteemi peale. Me ei saa tagada, et kõik teie läheduses olevad hädaabiteenused oleksid andmebaasi salvestatud. Sellistes olukordades kasutage oma isiklikke teadmisi ja muid võimalusi.

HOIATUS
 • Ärge hoidke navigatsioonisüsteemi töös, kui mootor seisab. Sellisel juhul võib auto aku tühjeneda. Navigatsioonisüsteemi kasutamisel hoidke mootor alati töös.

 • Ärge võtke seda süsteemi lahti ega muutke seda. Sellise tegevuse tulemusel võib juhtuda mõni õnnetus, süttida tulekahju või keegi võib saada elektrilöögi.

 • Mõnes riigis/maakonnas võivad kehtivad seadused piirata videoekraanide kasutamist sõidu ajal. Kasutage süsteemi ainult seal, kus see on seadusega lubatud.