Gen5W standard-klasse navigation
Reference

Sikkerhedsforanstaltninger

Illustrationer brugt i denne brugermanual

Dette lyn med pilespidssymbol i en ligesidet trekant advarer brugeren om en uisoleret farlig spænding inde i produktet, der kan være tilstrækkelig stor til at udgøre en risiko for elektrisk stød.

Udråbstegnet inde i en ligesidet trekant advarer brugeren om vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner (service) i papirerne, der følger med produktet.

Betjen altid køretøjet på en sikker måde. Lad dig ikke distrahere af køretøjet under kørsel, og vær altid opmærksom på kørselsforholdene. Undgå at ændre funktioner og indstillinger under kørsel. Træk ind til siden på en sikker måde, før sådanne handlinger udføres. For at fremme sikkerheden er visse funktioner deaktiverede medmindre håndbremsen er trukket.

For at mindske risikoen for elektrisk stød, må du ikke fjerne dækslet eller bagsiden af dette produkt. Der findes ingen dele inde i produktet, der kan serviceres af brugeren. Overlad service til kvalificeret servicepersonale.

For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for dryp eller sprøjt, regn eller fugt.

Brug af navigationssystemet fratager på ingen måde føreren fra hans/hendes ansvar.

Tab ikke enheden og undgå til enhver tid at påføre slag eller anden misbrug.

Føreren bør ikke se på skærmen under kørsel. Hvis føreren ser på skærmen under kørsel, kan det være årsag til uagtsomhed og forårsage uheld.

ADVARSEL:
 • Brug ikke en mobiltelefon, når du kører. Du skal stoppe på et sikkert sted for at bruge en mobiltelefon.

 • Brugen af navigationsradioen fritager ikke føreren fra hans/hendes ansvar. Færdselsloven skal altid overholdes. Vær altid opmærksom på den aktuelle trafiksituation.

 • Ved modsigelse skal gældende trafikregler og den aktuelle trafiksituation skal følges frem for navigationsinstruktioner.

 • Af sikkerhedsmæssige hensyn bør navigationens menu kun bruges før rejsens start eller når køretøjet holder stille.

 • I visse områder, ensrettede gader, afkørsler og adgang forbudt (f.eks. Fodgængerzoner), vil navigationssystemet give en advarsel. Vær særlig opmærksom på disse tilfælde.

 • Navigationssystemet tager ikke den relative sikkerhed af de foreslåede ruter i betragtning. Vejspærringer, byggepladser, højde eller vægt begrænsninger, trafik eller vejr eller andre påvirkninger, som påvirker rutens sikkerhed eller køretid tages ikke i betragtning for de foreslåede ruter. Brug dit eget skøn for at vurdere egnetheden af de foreslåede ruter.

 • Det kan ikke garanteres, at alle tilgængelige nødtjenester i din nærhed er gemt i databasen. Det er umuligt at yde en garanti for, at navigationssystemets hastighedsgrænser altid stemmer overens med de aktuelle færdselsregler i hver situation.

 • Stol ikke udelukkende på navigationssystemet ved forsøg på at lokalisere en nødtjeneste (hospital, brandstation osv.). Det kan ikke garanteres, at alle tilgængelige beredskabstjenester i din nærhed gemmes i databasen. Brug din egen diskretion og evner for at få hjælp i sådanne situationer.

ADVARSEL:
 • Du bør ikke benytte navigationssystemet, når motoren er stoppet. Dette kan aflade bilens batteri. Når du bruger navigationssystemet, skal du altid holde motoren kørende.

 • Du må ikke adskille eller ændre dette system. Hvis du gør det, kan det resultere i ulykker, brand eller elektrisk stød.

 • Nogle stater/provinser kan have love, der begrænser brugen af videoskærme, mens man kører. Brug kun systemet, hvor det er lovligt at gøre det.