Navigace Standard-class Gen5W
Reference

Bezpečnostní opatření

Poznámky použité v této uživatelské příručce

Symbol blesku se šipkou, který je uvnitř rovnostranného trojúhelníku, má za cíl varovat uživatele před přítomností neizolovaného nebezpečného napětí uvnitř krytu výrobku, které může být natolik vysoké, aby představovalo riziko úrazu elektrickým proudem.

Vykřičník uvnitř rovnostranného trojúhelníku má za cíl varovat uživatele o přítomnosti důležitých provozních pokynů a pokynů pro údržbu (servis) v literatuře dodávané společně s přístrojem.

Vůz vždy ovládejte bezpečným způsobem. Nenechejte se při řízení vozidlem rozptylovat a vždy sledujte všechny podmínky řízení. Neměňte nastavení ani žádné funkce. Předtím, než se pokusíte o takové operace, bezpečně a v souladu s předpisy zastavte. Na podporu bezpečnosti jsou některé funkce deaktivovány, dokud není zatažena ruční brzda.

Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, neodstraňujte kryt nebo zadní část tohoto výrobku. Uvnitř přístroje se nenacházejí žádné součásti, které jsou vyměnitelné nebo vyžadují údržbu. Obraťte se na kvalifikovaný servisní personál.

Aby se zabránilo riziku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento výrobek kapající nebo stříkající vodě, dešti nebo vlhku.

Při řízení vozidla se ujistěte, že je hlasitost přístroje dostatečně nízká a umožňuje vám tak slyšet zvuky zvenčí.

Přístroj neupusťte a nevystavujte jej nárazům.

Řidič by neměl během jízdy sledovat monitor. Pokud řidič při jízdě sleduje monitor, může to vést k nepozornosti a k nehodě.

UPOZORNĚNÍ:
 • Při řízení nepoužívejte mobilní telefon. Chcete-li použít mobilní telefon, zastavte na bezpečném místě.

 • Používání navigačního rádia nezbavuje žádným způsobem řidiče jeho povinností. Vždy musíte dodržovat pravidla silničního provozu. Vždy sledujte aktuální dopravní situaci.

 • Dojde-li ke konfliktu, vždy mají přednost platné dopravní předpisy a aktuální dopravní situace před pokyny navigačního systému.

 • Z bezpečnostních důvodů používejte nabídky navigačního systému pouze před zahájením jízdy nebo když je vůz zastavený.

 • V určitých oblastech, jednosměrných ulicích, zákazu odbočení a vjezdu (např. pěší zóny) navigační systém vydá upozornění. Zvláštní pozornost věnujte tomuto druhu případů.

 • Navigační systém nebere v úvahu relativní bezpečnost navržených tras. Uzavírky silnic, staveniště, omezení výšky nebo hmotnosti, dopravní nebo povětrnostní podmínky nebo jiné skutečnosti, ovlivňující bezpečnost provozu nebo doby jízdy nejsou u navržených tras brány v úvahu. V otázce vhodnosti navrhovaných tras se rozhodněte podle svého uvážení.

 • Aktuální zákonné omezení rychlosti dopravního provozu má vždy přednost před uloženými hodnotami. Je nemožné zaručit, aby rychlostní omezení navigačního systému vždy odpovídala aktuálním dopravním pravidlům za každé situace.

 • Pokoušíte-li se najít pohotovostní službu (nemocnici, hasičskou stanici apod.), nespoléhejte se pouze na navigaci. Nelze zaručit, že jsou v databázi uvedeny všechny pohotovostní služby ve vašem okolí. Pro získání pomoci v takovýchto situacích použijte vlastního úsudku a schopností.

VÝSTRAHA:
 • Když je motor vypnutý, nenechávejte navigaci zapnutou. Může to mít za následek vybití baterie vozidla. Při používání navigace mějte vždy motor zapnutý.

 • Systém nerozebírejte ani nemodifikujte. Pokud tak učiníte, může dojít k nehodě, požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

 • V některých zemích mohou platit zákony omezující sledování video obrazovek při řízení. Systém používejte pouze tam, kde je to v souladu se zákonem.